Sammanfattning

  • Alkoholskatt är en punktskatt på öl, vin, sprit och andra alkoholhaltiga drycker.
  • Skattesatsen är olika för olika drycker.
  • Alkoholskatt betalas på alkohol som säljs och förs in i Sverige.
  • Ett undantag är resandeinförsel av alkohol för personligt bruk.
  • Ett annat undantag är alkohol som ska användas för medicinska eller vetenskapliga ändamål.
  • Syftet med alkoholskatten är att styra konsumtionen och öka statens inkomster.
  • Vid import av alkoholhaltiga drycker ska även tull betalas till tullverket.

Skatt på öl

För öl tas skatten ut om alkoholhalten är högre än 2,8 volymprocent. Från och med 1 januari 2017 gäller 2,02 kr per procentenhet. Det betyder att en starköl på 5% har en alkoholskatt på 5 gånger 2,02 kr, dvs 10,10 kr. Skatteverket har de uppdaterade listorna för samtliga skattesatser.

Skatt på vin

Som vin räknas alkoholhaltiga produkter där alkoholhalten enbart uppkommit genom jäsning, och alkoholhalten är antingen

  1. Mellan 1,2 och 15 volymprocent, eller
  2. Högre än 15, men högst 18 volymprocent, och vinet har producerats utan tillsatser.

Skatten tas ut per liter. För drycker med en alkoholhalt på 2,25 till 4,5 volymprocent är skatten 9,19 kronor per liter. Den maximala skatten gäller för drycker med en alkoholhalt på mellan 15 och 18 volymprocent. Drycker med lägre alkoholhalt än 2,25 volymprocent beläggs inte med alkoholskatt.

Skatt på sprit

För etylalkohol gäller skattesatsen 516,59 kr per liter ren alkohol. För att beräkna skatten får man räkna om spriten till ren alkohol, dvs 100% och sedan multiplicera med skattesatsen per liter. En vanlig alkoholhalt för vodka är till exempel 40% och då motsvarar 100 liter 40 liter ren alkohol.

Alkoholskatt är en punktskatt som måste betalas för alkoholhaltiga drycker som bland annat öl, vin och sprit. Det gäller om de tillverkas i Sverige, förs in i Sverige eller tas emot från ett EU-land, samt om de importeras till Sverige från ett land som ligger utanför EU.

Det övergripande syftet med alkoholskatten är att styra samhällets konsumtion av alkohol i önskad riktning för att undvika folkhälsoproblem. Ett annat syfte är att liksom andra skatter öka statens inkomster. Logiken är att en hög alkoholskatt minskar konsumtionen, men samtidigt går det heller inte att ligga alltför högt över andra EU-länder. Varje land inom EU bestämmer självt sin alkoholskatt, men det finns gemensamma förfarandebestämmelser för beskattningen.

Vilka produkter omfattas av alkoholskatten?

AlkoholskattDen fullständiga definitionen är öl, vin, jästa drycker, mellanprodukter och etylalkohol. Jästa drycker kan vara till exempel cider. Med mellanprodukter menas något starkare alkoholdrycker av typ starkvin medan etylalkohol är spritdrycker och även så kallad teknisk sprit. Inom EU används ett gemensamt system för att klassificera drycker.

Den kombinerade nomenklaturen, som är EU:s system för varukoder, används i medlemsländernas utrikeshandelsstatistik och i EU:s gemensamma tulltaxa. En alkoholhaltig dryck beskattas utifrån vilket tulltaxenummer den har i den kombinerade nomenklaturen.

Om du säljer en alkoholhaltig dryck, och är osäker på vilket nummer den har i den kombinerade nomenklaturen, ska du i första hand fråga din leverantör. Om de inte kan svara på frågan kan du vända dig till Tullverket.  

Finns det några undantag från alkoholskatten?

Om alkohol ska användas för medicinska eller vetenskapliga ändamål finns rätten att köpa in alkohol skattefritt. Om den däremot används för andra ändamål blir de skyldiga att betala alkoholskatt. Andra verksamheter måste ansöka om att få bli skattebefriade förbrukare och få ett godkännande från Skatteverket.

Alkohol som ingår i läkemedel, vinäger eller som är fullständigt denaturerad. Med denaturerad menas att man tillsatt speciella ämnen som gör att den blir i princip odrickbar. Ett exempel är så kallad T-röd som är denaturerad etanol. Alkohol i livsmedel som choklad kan vara undantaget om halten är låg.

Skattebefriad förbrukare av alkohol

Om du använder alkohol för vissa ändamål i din yrkesmässiga verksamhet kan du ansöka om att bli godkänd som skattebefriad förbrukare av alkohol. För att bli godkänd måste du kunna ta emot alkoholen, utan alkoholskatt, från en upplagshavare i Sverige. Mer om detta finns att läsa i Skatteverkets broschyr Skattebefriad förbrukare – alkohol (SKV 537).

Blir du godkänd ska du ha en särskild lagerbokföring, där inköp och förbrukning av alkohol ska bokföras löpande. Du ska ha inventera ditt lager av alkohol regelbundet. Mer om detta finns att läsa i Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2005:15 och SKVM 2005:24.

Om du har köpt beskattad alkohol som du använt till ett skattebefriat ändamål kan du ansöka om återbetalning av alkoholskatten, även om du inte är godkänd som skattebefriad förbrukare. Du gör ansökan per kvartal, och din ansökan ska lämnas in till Skatteverket senast tre år efter kvartalets utgång. Återbetalningar på skattebelopp under 1500 kronor medges inte.

När betalas alkoholskatten?

För alkoholvaror som säljs i Sverige är den svenska alkoholskatten redan påförd. Den ska även betalas för alkoholvaror som förs in i landet. Undantaget är privatpersoner som själva transporter in varorna från ett annat EU-land till Sverige, förutsatt att de är avsedda för ditt eget eller familjens personliga bruk. Det kallas resandeinförsel av alkohol.

För att kunna föra in alkoholdrycker i Sverige måste du vara godkänd som upplagshavare eller registrerad varumottagare enligt lagen om alkoholskatt. För att bli godkänd krävs att du gör en ansökan hos Skatteverket. Om dryckerna importeras från ett land utanför EU ska du betala tull till Tullverket. Om du inte är momsregistrerad ska du även betala moms till Tullverket.

Om du importerar viner kan du även behöva kontakta Livsmedelsverket, som ansvarar för EU-lagstiftningen på detta område. Hit hör frågor om följedokument vid import, och märkning i handeln.

Att bokföra alkoholskatt

Om du är skattskyldig för alkoholskatt ska du, precis som när det gäller andra punktskatter, registrera dig som skattskyldig för denna skatt hos Skatteverket. Därefter ska du lämna in en punktskattedeklaration till skatteverket. Punktskatten ska också betalas in till Skatteverket. Normalt läggs punktskatten på försäljningspriset, och den utgående momsen beräknas på försäljningsvärdet inklusive alkoholskatt.

Inkomst från försäljning som avser punktskatt ska redovisas som en kortfristig skuld tills dess att punktskatteskulden har betalats. När alkoholskatt betalas till Skatteverket debiteras den kortfristiga skulden. Den kontogrupp som används för att bokföra skulden avseende skatten är kontogrupp 26, Moms och särskilda punktskatter.