Att göra skatteuträkning

För att få reda på hur mycket man ska betala i skatt och hur mycket man sedan får över, kan man göra en skatteuträkning. Detta ser olika ut beroende på företagsform. För att få hjälp på traven kan man vända sig till Skatteverkets hemsida och använda deras tjänst för skatteuträkning.

Enkel beräkning

En stor utmaning för nystartade företag är just att veta vad man ska betala i skatt. Man kan också känna sig osäker på hur mycket man faktiskt kan plocka ut i vinst.

Det finns flera tjänster där skattekalkylatorer förekommer men då tas det ofta inte hänsyn till saker som avsättningar till periodiseringsfonder, pensionsförsäkring och räntefördelning.

Skatteuträkning sammanfattning

  • Att göra en skatteuträkning kan vara viktigt för att veta hur mycket ett företag ska betala i skatt
  • Man kan räkna ut sin exakta skatt på Skatteverkets hemsida via en kalkylator
  • Där läggs din inkomst in efter schablonavdrag för egenavgifter (enskild näringsidkare)
  • I uträkning av skatt hos aktiebolag, påverkas slutskatten av många faktorer

Räkna ut skatten i aktiebolag

Vid slutet på varje räkenskapsår måste alla bolag göra bokslut. Som en del i detta moment ingår också att räkna ut hur mycket på resultatet som ska beskattas. Med ett annat ord kallas det skattemässigt resultat. Man utgår då från det bokföringsmässiga resultatet, dvs skillnaden mellan intäkter och kostnader under året.

Beräkning

Skatteuträkning

Med en relativt enkel formel kan man beräkna det skattemässiga resultatet. Då gör man på följande sätt.

Man tar årets resultat innan bokslutsdispositioner

– bokslutsdispositioner

+ schablonintäkten på periodiseringsfonderna

+ icke avdragsgilla kostnader

+ icke skattepliktiga intäkter

– tidigare år outnyttjade underskott

Man avrundar sedan summan nedåt och multiplicerar det med den aktuella skattesatsen för bolagsskatt, som i skrivande stund är 22%.

Påverkan av skatt

Det är många faktorer som påverkar skatten i aktiebolag såsom avsättningarna till olika periodiseringsfonder eller nedsättning av arbetsgivaravgiften osv. Den påverkas slutligen också av fåmansföretagsregler, avdrag för pensionssparande och jobbskatteavdrag.

Ägaren i ett aktiebolag beskattas för lönen som denne tagit ut samt den eventuella utdelningen på aktier som existerar.

Räkna ut skatt i enskild firma

När man ska räkna hur mycket skatt som ska betalas i en enskild firma, är det vinsten som avgör storleken på skattebeloppet. Det är det som är kvar när moms dragits av samt fasta och rörliga kostnader. Även pensionssparande, räntefördelning och olika fonder påverkar vinsten.

Vinsten

Även en inkomst för fast anställning i företaget, påverkar vinsten på ett märkbart sätt. Den summa som blir kvar efter alla tänkbara utgifter och inkomster i företaget, är själva vinsten, på vilken man beräknar företagets egenavgifter eller de sociala avgifterna samt skatten. Många menar att man bör spara ca 40% av vinsten till skatt.

Preliminär skatteuträkning

Den preliminära skatteuträkningen sker på det viset genom att basera skatten på den summa som förväntas intjänas under året. Detta gör man genom att göra en budget i början av varje inkomstår där man beräknar den möjliga inkomsten och möjligt överskott. Den summan ges till Skatteverket som uppger den preliminära skatten.