Vid tillfälliga betalningssvårigheter kan anstånd med skattebetalningen vara en bra lösning. Anstånd betyder att man får skjuta upp betalningen.

Information om skatteanstånd finns i denna artikel, som kommer att behandla följande:Anstånd med skattebetalning

 • Huvudregeln är att skatt ska betalas
 • Anståndsreglerna tillämpas restriktivt
 • Ansökan om anstånd
 • Anståndstid
 • Anståndsbelopp
 • Olika typer av anstånd
 • Synnerliga skäl
 • Anståndsbeslut kan ändras

Huvudregeln är att skatt ska betalas

Det svenska skattesystemet tillämpar en omedelbar verkställighet av beskattningsbeslut. Utgångspunkten är alltså att skatt ska betalas bums – oavsett om beslutet omprövas eller överklagas.

Ett undantag från huvudregeln om att skatt alltid ska betalas är den skattskyldiges möjlighet att ansöka om anstånd med skattebetalningen.

Anståndsreglerna tillämpas restriktivt

Anstånd med skattebetalning är ett relativt nytt fenomen i Sverige. Före 1950-talet fanns inte denna möjlighet för vare sig privatpersoner eller företagare.

Vid en lagändring 1953 infördes dock ett undantag som gav en möjlighet att i vissa situationer få anstånd. Därefter har möjligheterna till anstånd vidgats ytterligare, även om anståndsreglerna fortsatt tillämpas restriktivt.

Ansökan om anstånd

Skatteverket är ansvarig myndighet för skattefrågor och det är dit du ska vända dig för att ansöka om anstånd med skattebetalning. Handläggningstiden för ansökan är normalt två veckor.

Det är viktigt att tänka på att lämna in ansökan i god tid, eftersom en ansökan i sig inte hindrar att betalningen förfaller till Kronofogden.

Anståndstid

Om du eller ditt företag blir beviljat skatteanstånd gäller detta enbart för en viss tid. Maxtiden för en privatperson är tre månader. För en företagare är maxtiden ännu kortare och vanligen bara en till två månader. Detta för att Skatteverket inte ska gynna företag med betalningssvårigheter vilket skulle kunna leda till att konkurrens på marknaden snedvrids.

Anståndsbelopp

Hur stort belopp som du kan beviljas anstånd för beror främst på omständigheterna i ditt specifika fall. Det görs alltid en individuell bedömning av ansökan. Grundkravet är dock att beloppet inte får vara större än vad du som sökande med sannolikhet kommer att kunna betala efter att anståndstiden löpt ut.

Olika typer av anstånd

Skatteförfarandelagens 63:e kapitel reglerar anstånd för skattebetalning. Lagreglerna där anses vara uttömmande för de situationer då anstånd kan beviljas.

De olika typerna av skatteanstånd som finns är bland annat:

 • Deklarationsanstånd
 • Ändringsanstånd
 • Anstånd vid avyttring av tillgångar
 • Anstånd när punktskatt ska betalas för helt varulager
 • Anstånd vid synnerliga skäl

Synnerliga skäl

Skatteanstånd kan beviljas om synnerliga skäl föreligger. Exempel på synnerliga skäl är sjukdom, olycksfall eller arbetslöshet. För företagare kan även synnerliga skäl föreligga vid betalningssvårigheter som beror på att någon uppdragsgivare ställt in sina betalningar eller försatts i konkurs.

Sökande måste dock alltid visa att det är sannolikt att betalning kommer kunna ske efter anståndstiden.

Anståndsbeslut kan ändras

Om du har beviljats skatteanstånd är det viktigt att vara medveten om att Skatteverket i vissa fall kan besluta att anståndet ska ändras. För att något sådant ska kunna ske krävs dock att dina förhållanden sedan beslutet väsentligen har förändrats, till exempel att du som företagare plötsligt fått en kraftigt förbättrad betalningsförmåga.