Vid en fastighetstaxering så skickar fastighetsägaren in uppgifter om fastigheten till Skatteverket som sedan används för att beräkna taxeringsvärdet på fastigheten.

Taxeringsvärdet används för att räkna ut hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift som fastighetsägaren ska betala in till Skatteverket. Det kan också användas om du behöver låna pengar av banken med fastigheten som säkerhet.

Indelning av fastigheter

Vid fastighetstaxeringar så indelas Sveriges fastigheter i olika grupper som deklareras vid olika tillfällen. Dessa grupper är:Fastighetestaxering

 • Småhus
 • Lantbruk
 • Hyreshus
 • Industrienhet
 • Ägarlägenheter
 • Elproduktionsenheter
 • Specialenheter

För att underlätta administrationen så har Skatteverket gett de olika grupperna typkoder. Exempelvis så har hyreshus typkoder i 300-serien där 321 är ”Hyreshusenhet, bostäder och lokaler”.

Sammanfattning

 • Fastighetstaxering sker för att beräkna taxeringsvärdet på en fastighet
 • Fastigheter är indelade i olika grupper som t ex småhus och hyreshus
 • Det finns tre typer av fastighetstaxering – allmän, förenklad och särskild
 • Taxeringsvärdet är 75 % av fastighetens marknadsvärde två år före fastighetstaxeringen.
 • Skatteverket delar in fastigheter med hjälp av olika typkoder

Allmän fastighetstaxering

Allmän fastighetstaxering (AFT) genomförs vart sjätte år. Vid en allmän fastighetstaxering taxeras samtliga fastigheter i Sverige och för de fastigheter som är skattepliktiga så sätts ett taxeringsvärde. Fastigheterna delas in i olika typer som har allmän fastighetstaxering under olika år. Exempelvis hade Lantbruk AFT år 2017. År 2019 kommer småhus att ha allmän fastighetstaxering.

Förenklad fastighetstaxering

År 2002 infördes ett system med en förenklad fastighetstaxering (FFT). Den förenklade fastighetstaxeringen sker mitt emellan de allmänna fastighetstaxeringarna och utgår från samma fastighetstyper. Den största skillnaden mellan en förenklad och en allmän fastighetstaxering är att det inte är lika mycket arbete med att ta fram uppgifter vid den förenklade.

Särskild fastighetstaxering

Särskild fastighetstaxering (SFT) görs endast om det har skett någon större förändring för fastigheten. Det kan vara att det tillkommit en ny fastighet, att en befintlig fastighet fått en ny byggnad eller att tomtgränsen har ändrats.

Taxeringsvärdet vid den särskilda fastighetstaxeringen bestäms utifrån den värdenivå som vid den närmast föregående fastighetstaxeringen.

Taxeringsvärdet

Taxeringsvärdet är 75 % av fastighetens marknadsvärde två år före det år då fastighetstaxeringen sker. Marknadsvärdet är detsamma som det pris som fastigheten skulle kunna säljas för på den allmänna marknaden. Marknadsvärdet tas fram genom statistik över försäljningar och värderingar som Skatteverket och Lantmäteriet gör. Fastigheter som inte är skattepliktiga får inget taxeringsvärde, t ex nationalparker.

Typkoder

För att förenkla arbetet vid fastighetstaxeringen så har Skatteverket gett olika typer av fastigheter olika nummer, sk typkoder. Fastighetsgrupperna är indelade i olika serier från 100 till 800. Lantbruksenhet har 100-serien, Småhusenhet har 200-serien och hyreshusenhet har 300-serien. Olika typer av fastigheter har specificerade nummer i serien, t ex 322 för Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad.

Historia

Efter många års debatt om de orimliga konsekvenser som fastighetsskatten ledde till så förändrades fastighetsbeskattningen år 2008. Innan dess hade t ex en pensionär med låg pension kunnat bli tvingad att flytta från sitt hus eftersom fastighetsskatten hade blivit så hög på grund av kraftigt stigande taxeringsvärden i områden med skenande bopriser.