Vad är kapitalinkomstskatt?

Kapitalinkomstskatt brukar i dagligt tal kallas kapitalskatt och är en samlingsterm för skatt på kapitalvinster, utdelningar och ränteintäkter. Ett klassiskt exempel är den kapitalvinst som kan uppkomma när man säljer aktier som ökat i värde. I vanliga fall ligger kapitalinkomstskatten på 30%. Internationellt befinner sig Sverige relativt högt när det gäller att beskatta kapital.

Hur kapitalinkomstskatten beräknas

Skattesatsen för inkomster av kapital är 30 %. Från dessa inkomster får avdrag göras. Räntekostnader får dras av och kapitalförluster får normalt dras av upp till 70 %. Skulle summan bli negativ uppstår ett underskott som ger skattereduktion. Upp till 100 000 kr är skattereduktionen 30 %, därutöver gäller en reduktion på 21 %.

Sammanfattning

Kapitalinkomst

  • Kapitalinkomstskatt är en skatt på olika former av kapitalvinster.
  • Försäljning av tillgångar, värdepapper mm räknas som kapitalvinster.
  • Avdrag får göras för kapitalförluster som skett under samma år.
  • Skatten tillämpas på privatpersoner och dödsbon.
  • Sverige har en hög kapitalinkomstskatt sett både till EU och övriga världen.
  • Hög kapitalinkomstskatt leder ofta till kapitalflykt utomlands.

Vad räknas som kapitalinkomster?

Inkomster som inte ska hänföras till näringsverksamhet eller tjänst som till exempel försäljning av tillgångar, försäljning av värdepapper, uthyrning av privatbostäder, ränteinkomster och dylikt räknas som kapitalinkomst. Lägg märke till att det bara är fysiska personer och dödsbon som beskattas för inkomst av kapital. För juridiska personer ingår inkomsterna i näringsverksamheten.

Vad räknas som kapitalförluster?

Här ingår förluster vid försäljning, till exempel om man säljer en fastighet och har ett större omkostnadsbelopp än vad försäljningsintäkten ger. Samma gäller vid försäljning av värdepapper där summan fås genom att ta anskaffningsvärdet minus försäljningsintäkten. Ränteutgifter räknas också som en kapitalförlust, liksom valutaförluster och förluster på många andra finansiella instrument.

Kontantprincipen

För kapitalinkomstskatt tillämpas kontantprincipen. Den säger att alla inkomster tas upp till beskattning det år då beloppet mottas, samt att alla utgifter dras av det år de betalas. Detta är av stor betydelse för inkomstdeklarationen och betyder att många försöker planera för att minska den skatt de betalar på kapitalinkomster.

Kapitalinkomstskatt kan innebära dubbelbeskattning

Den som äger ett företag betalar 22% i bolagsskatt på eventuella vinster. Om ägaren vill göra en utdelning på resterande belopp kommer kapitalinkomstskatt på 30% att betalas, eftersom kapitalinkomstskatten tillämpas på privatpersoner. Detta är viktigt att känna till och gör att den högsta effektiva skatten i Sverige för bolagsägare kan bli betydande.

Kapitalinkomstskatt utomlands

Kapitalinkomstskatten i Sverige ligger högt jämfört med EU och övriga världen. Detta beror till stor del på att många länder tillämpar ett system där skattesatsen kan förändras beroende på inkomstens storlek, medan Sverige tillämpar 30%. Internationella jämförelser kompliceras av att skattereglerna är fyllda med specialfall, så vanligtvis tittar man på lägsta respektive högsta möjliga skattesats.

Problem med kapitalinkomstskatt

Skattebasen är väldigt rörlig när det gäller kapital. Med det menas att kapital enkelt kan flyttas mellan olika länder. En effekt av Sveriges höga kapitalbeskattning har rent historiskt varit att kapital flyr landet. I beräkningar som gjorts för de senaste 20 åren har svenska staten gått miste om mångmiljardbelopp i skatt.