Sammanfattning

 • Statlig skatt betalas efter en viss årsinkomst
 • Det är en så kallad direktskatt som inte ingår i den vanliga beskattningen
 • Skiktgränsen för 2018 ligger på 455 300 kronor för 20 procent statlig skatt
 • För 25 procent är skiktgränsen 662 200  kronor per år
 • Den statliga skatten betalas på de summor som överstiger skiktgränserna, inte hela inkomsten.
 • Skiktgränsen för statlig skatt räknas upp varje år, enligt ett index. Ofta höjs den dock mer genom politiska beslut.
 • I dagsläget betalar ungefär 1,3 miljoner svenskar statlig inkomstskatt.

Frågor och svar

 • Vad är skiktgränsen för statlig skatt?
  Det finns två skiktgränser för statlig skatt. För skatt på 20 % är brytpunkten 455 300 kronor. Det finns också en skiktgränser vid 662 200 kronor. Den som tjänar över detta belopp betalar 25 % i inkomstskatt på det överskjutande beloppet.
 • Vad betyder begreppen skiktgräns och brytpunkt?
  Skiktgräns är den inkomstnivå där man börjar betala statlig inkomstskatt, i teorin. I praktiken måste man dock komma upp i en nivå som motsvarar skiktgränsen + grundavdraget för att statlig inkomstskatt ska bli aktuell. Det är denna nivå som kallas brytpunkt. Precis som det finns två skiktgränser finns det också två brytpunkter.
 • Hur många betalar statlig skatt?
  I dagsläget betalar ungefär 1,3 miljoner svenska löntagare statlig inkomstskatt.
 • Vad betyder värnskatt?
  Värnskatt är den inkomstskatt som betalas av de som ligger över den övre brytpunkten, och alltså tjänar mer än 662 200 kronor. Tidigare var värnskatten en inkomstskatt på 25 %, men idag finns istället en statlig inkomstskatt i två steg.  

Statlig skatt betalas in till staten när man tjänar över en viss nivå. Det är en så kallad direktskatt som inte ingår i den vanliga beskattningen. Enligt gränserna 2018 så ligger gränsen för statlig skatt på 455 300 kronor per år för en statlig skatt på 20 procent och 662 200  kronor för 25 procent. Skatt över den övre skiktgränsen kallas också för värnskatt.

Skiktgränser och brytpunkter för statlig skatt

På alla tjänsteinkomster ska kommunal skatt betalas. Den som tjänar mer än 455 300 kronor per år – över den så kallade skiktgränsen – betalar även statlig inkomstskatt på 20 procent. Denna skatt appliceras på den del av inkomsten som överstiger skiktgränsen.

Det finns också en övre skiktgräns, vid 662 200 kronor. Den som tjänar över denna gräns får betala en inkomstskatt på 25 procent på det belopp som ligger över skiktgränsen. Skatter över denna övre skiktgräns kallas också värnskatt.

Ett annat begrepp, som man ofta hör när det talas om statlig inkomstskatt, är brytpunkt. Det kan vara svårt att skilja de två begreppen brytpunkt och skiktgräns åt, för den som inte är insatt. För att förklara hur de två företeelserna hänger ihop ska vi först behandla ett tredje begrepp: grundavdrag.

Grundavdrag

Grundavdrag är den delen av en inkomst som inte ska beskattas. Pensionärer har ett högre grundavdrag än förvärvsarbetande, för att de inte ska beskattas lika tungt. Grundavdraget är utformat så att det är generellt sett är högre ju lägre inkomster man har, vilket innebär en skattelättnad för låginkomsttagare.Statlig skatt

Grundavdragen hänger ihop med skiktgränserna. Avdragen ser ut på följande sätt:

 • Lägsta grundavdrag – 13 400 kr
 • Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare – 19 300 kr
 • Högsta grundavdrag – 35 100 kr

Den som har fyllt 65 vid årets början får ett förhöjt grundavdrag på mellan 32 00 och 68 000 kronor. Grundavdragen gör att de flesta i praktiken inte börjar betala statlig skatt förrän de tjänar mer än skiktgränsen plus grundavdraget. Det är denna nivå, där skiktgränsen så att säga infaller i praktiken, som kallas brytpunkt.

Det innebär att det går att tjäna 468 600 kr om året innan man måste betala statlig skatt. På samma sätt inträder den övre brytpunkten först vid 675 700 kronor, och det är de som tjänar mer än så årligen som betalar inkomstskatt och värnskatt till staten, alltså en statlig skatt på sammanlagt 25 %.

Uppräkning av skiktgränserna för statlig skatt

Skiktgränserna uppdateras varje år, enligt ett index, för att skydda reallönerna. Uppräkningen sker med inflationen, plus två procentenheter. I praktiken har det dock många gånger hänt att brytpunkterna bestäms på annat sätt, genom separata beslut. Under perioden 2004 till 2014 justerades den nedre skiktgränsen upp med 138 400 kronor, vilket är mer än vad som skulle varit fallet om man bara hade följt index. Generellt gäller att borgerliga regeringar är mer benägna att höja skiktgränserna, medan politiker till vänster vill sänka dem, för att få in mer skattepengar till staten. I dagsläget betalar ungefär 1,3 miljoner svenskar statlig inkomstskatt. Sammantaget utgör de statliga inkomstskatten 7,7 % av den totala inkomstskatten som betalas i Sverige.

Historia

Den första inkomstskatten infördes 1810 efter inspiration av det brittiska skattesystemet. Skatten var till viss del avdragsgill och kunde deklareras av privatpersoner. Dock så var inkomsterna till staten så pass små att det inte ansågs vara värt det. Inkomstskatten återinfördes 1902 och ändrades 1947 till att inkludera lagen om statlig inkomstskatt.

Kommunal inkomstskatt

Den kommunala inkomstskatten är den som betalas av alla som har en inkomst. Denna dras av på lönen eller pensionen och ger inkomst till både den kommun man är skriven i och landstinget. Det är kommunen som bestämmer procenten på den kommunala inkomstskatten som ska betalas och beror på olika faktorer.

För pensionärer

Den som har fyllt 65 år betalar oftast inte statlig skatt, förhöjd eller vanlig, oavsett ifall de har en inkomst på mer är skiktgränserna då pensionärer har ett högre grundavdrag. Alltså betalar pensionärer skatt på en mindre del av sin inkomst och kan därmed slippa att betala statlig skatt.

Statlig skatt på överskridande belopp

Den statliga skatten betalas alltså på beloppet som överstiger skiktgränserna, inte på hela inkomsterna. Huruvida man ska betala statlig skatt beror också på hur stort grundavdrag man har på sina inkomster, alltså hur stor del som ska beskattas. Detta räknas allra oftast ut av Skatteverket.

Hur räknas statlig skatt ut?

Exempel på hur den statliga skatten räknas ut kan se ut ungefär såhär:

 • Årsinkomst: 500 000 kronor.
 • Skiktgräns för statlig skatt på 20 procent: 455 300 kronor.
 • 500 000 – 455 300 = 44 700 kronor över skiktgränsen.
 • 44 700 kronor gånger 20 procent = 8 940.
 • Den statliga skatten som ska betalas = 8 940 kronor.
Riksdagen

Den som tjänar över den s.k. brytpunkten betalar statlig inkomstskatt.